Walne Zgromadzenie 2023

OGŁOSZENIE

Zarząd  SUPON S. A. w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 22 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21.06.2023r. o godz. 11:00.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Przestrzennej 6 w Szczecinie.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia (dalej - Zgromadzenia).

 • 1. Otwarcie obrad.
 • 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022r.
 • 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
 • 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022r.
 • 9. Rozpatrzenie  i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
 • 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2022r.
 • 11. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022r.
 • 12. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2022r.
 • 13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.
 • 14. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu.
 • 15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 • 16. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
 • 17. Zamknięcie obrad.

 Zarząd  SUPON S.A. w Szczecinie informuje, że materiały będące przedmiotem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki – Sekretariat na piętnaście dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

ZARZĄD  SUPON S. A.
w Szczecinie