Walne Zgromadzenie

OGŁOSZENIE

Zarząd  SUPON S. A. w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz  § 22 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15. 06. 2020r. o godz. 11,00.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Przestrzennej 6 w Szczecinie.           

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia (dalej - Zgromadzenia).

 • 1. Otwarcie obrad.
 • 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
 • 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.
 • 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
 • 9. Rozpatrzenie  i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.
 • 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z  wykonania obowiązków w 2019r.
 • 11. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019r.
 • 12. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019r.
 • 13. Powzięcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 • 14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian  Statutu Spółki w zakresie paragrafów 10,  14, 16, 23,  35.
 • 15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 • 16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.
 • 17. Wybór Zarządu.
 • 18. Powzięcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia.
 • 19. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 • 20. Zamknięcie obrad.

 Zarząd  SUPON S.A. w Szczecinie informuje, że  materiały będące przedmiotem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki – Sekretariat oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki na trzy tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 KSH Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: 

a/ dotychczasowy paragraf 10 statutu Spółki w brzmieniu: „par. 10  Akcje są niepodzielne i mogą być emitowane w odcinkach indywidualnych i zbiorowych wykreśla się całkowicie i zastępuje nowym w brzmieniu: „par. 10. ust. 1. Akcje są niepodzielne. Ust. 2 Akcje nie mają formy dokumentu. Ust.3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy”;

b/ dotychczasowy paragraf 14 ust.2 brzmiący: „2. Zarząd składa się z trzech osób. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu” - usuwa się w całości i zastępuje nowym w brzmieniu: „2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków zarządu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na czele Zarządu stoi  Prezes Zarządu.”

c/ dotychczasowy par. 16 w brzmieniu: „ Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu i prokurent łącznie” - wykreśla się w całości i zastępuje nowym w brzmieniu: „par. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie każdy członek Zarządu.”

d/ w dotychczasowym par. 23 ust.1 Statutu Spółki  brzmiącym: „ Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia lub za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia” dodaje się zdanie w brzmieniu: „oraz przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane”

e/ z dotychczasowego par. 23 usuwa się w całości ust. 3 w brzmieniu: „ust.3. Akcjonariusz zapisany do księgi akcyjnej może zażądać zawiadomienia go listem poleconym, wysłanym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem prasowym, o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.” oraz ust. 4 stanowiący: „ust. 4. Właściciele akcji mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia” i wprowadza się w par. 23 nowy ust. 3. w brzmieniu: „ust.3. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza mogącego brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia”;

f /  z dotychczasowego par. 35 usuwa się w całości ust. 4 w brzmieniu: „ Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie” i zastępuje nowym w brzmieniu: „ust. 4 . Wypłata dywidendy dokonywana jest przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.”.

 

ZARZĄD  SUPON S. A.
w Szczecinie