Postępowanie reklamacyjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • 1) Administratorem danych osobowych jest firma SUPON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6.
 • 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SUPON S.A. jest pod numerem telefonu: 91 42 56 434.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem przez Panią/Pana reklamacji na produkty lub usługi SUPON S.A. przetwarzane będą w następujących celach:
  a) podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia i realizacji reklamacji, w tym dane umożliwiające kontakt telefoniczny lub mailowy.
  b) udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi.
 • 4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia reklamacji.
 • 5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy, okresu gwarancji. Dane przechowywane będą maksymalnie przez okres 6 lat od dnia ich zgromadzenia
 • 6) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora ( usługi prawne, IT, przewozowe) a także sądy i inne organy państwowe.
 • 7) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia,
  b) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jednak sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych spowoduje odrzucenie reklamacji jeżeli będzie przeszkodą do jej rozpatrzenia,
  d) przenoszenia swoich danych osobowych,
  e) żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń),
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 8) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.