Promocja Punkt

Regulamin Programu Promocyjnego „Zbieraj punkty – odbieraj nagrody”:

Organizatorem promocji jest: SUPON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6.

 • 1. Promocja skierowana jest do wszystkich Kontrahentów i pracowników Kontrahenta ORGANIZATORA PROMOCJI zwanych dalej Uczestnikiem.
 • 2. Czas trwania Promocji: od 01.10.2008r. do 31.12.2023r.
 • 3. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji zakupi jednorazowo towary z aktualnej oferty Hurtowni
  SUPON S.A. o wartości minimum 250 zł otrzymuje książeczkę promocyjną w której pracownik Hurtowni będzie wpisywał należną liczbę otrzymanych punktów potwierdzając podpisem i pieczątką Hurtowni.
 • 4. Uczestnik za każde 250 zł netto otrzymuje 1 punkt, o ilości przyznanych punktów decyduje wartość faktury netto.
 • 5. Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty za zakupy określonych ilości towarów oznaczonych tabliczką „PROMOCJA - PUNKT” z katalogu SUPON lub innych według aktualnych promocji.
 • 6. Za zebrane punkty UCZESTNIK promocji może wybrać dowolne nagrody, z katalogu nagród dostępnych na stronie www.promocjapunkt.supon-bhp.pl
 • 7. Po wybraniu nagrody Uczestnik za pokwitowaniem zdaje książeczkę promocyjną w Hurtowni ORGANIZATORA PROMOCJI, w której dokonuje zakupu.
 • 8. Wybrana nagroda będzie wydana w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia uregulowania wszystkich należności za faktury, za które klient otrzymał punkty.
 • 9. Odbiór nagrody odbędzie się ZA POKWITOWANIEM w hurtowni ORGANIZATORA PROMOCJI, która wydała książeczkę promocyjną.
 • 10. ORGANIZATOR PROMOCJI zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne o zbliżonej wartości i parametrach oraz wprowadzenie nowych katalogów nagród.
 • 11. ORGANIZATOR PROMOCJI zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w terminie realizowania promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
 • 12. Kwestie związane z ewentualną koniecznością uiszczenia przez Uczestnika kwoty należnego podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody regulują właściwe przepisy podatkowe. Organizator przekazuje Uczestnikowi pisemną informację o obowiązujących go obciążeniach podatkowych związanych z nagrodą.
 • 13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa K.C.

UWAGA: Punkty ważne są 2 lata od momentu ich naliczenia i w tym czasie mogą zostać wymienione na nagrodę.