RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu na udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w zamówieniu, w umowie oraz osoby odpowiedzialne za wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia jest firma SUPON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SUPON S.A. jest telefoniczny: 91 42 56 408.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbednym do udzielenia zamówienia, wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji w kategorii dane zwykle a także dane identyfikujące tj. nazwę wykonawcy, siedzibę, i adres wykonawcy REGON, NIP, PESEL, adres strony internetowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez firmę SUPON S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:
a) przygotowania oferty w celu usyskania Zamówienia;
b) realizacji zamówienia oraz zawartej Umowy;
c) przechowywaniu dokumentacji o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazaniu dokumentacji do archiwum, a następnie jej wybrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie);
5) Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez eB2B Primaco sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24e/3 Szczecin, za pośrednictwem której były składanę zamówienia i inne dokumenty potrzebne do realizacji zamówień.
6) Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*  Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
7) Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówień, umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie wykonanym zamówieniem.
9) Dane osobowe będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO) w celu, wyłącznie w przypadku realizacji zamówienia prowadzonych na Platformie Zakupowej eB2B.
10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane: Dane osobowe nie będą dalej przetwarzane.
11) Dane osobowe Osób nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.